Kiến thức về ngành vải sợi

1. Giới thiệu về BISFA Bureau International pour la Standardisation des Fibres Artificielles (tiếng Pháp) – viết tắt là BISFA – là Hiệp hội toàn ...